Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

reactie CDA

udoudo Super Moderator
edited September 2007 in Wetgeving Nederland
Hartelijk dank voor uw mail.
Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2006 is de motie van de leden Van Vroonhoven-Kok en Bakker, Kamerstukken II 2005–2006, 30 306, nr. 63 aanvaard. Met dit bericht informeer ik u over het standpunt van de motie van de toenmailge staatssecretariss Joop Wijn en staatssecretaris Van Geel middels een brief aan de Kamer (8 februari 2006).
De motie heeft betrekking op het stimuleren van pure plantaardige olie (PPO). De indieners vragen om de huidige accijnsvrijstelling die voor een beperkt aantal projecten voor het gebruik van PPO is verleend, in stand te
houden en het tevens mogelijk te maken dat nieuwe projecten eveneens onder de vrijstelling kunnen vallen. Hierna zal ik aangeven welke argumenten een rol hebben gespeeld bij mij n standpuntbepaling ten aanzien van de motie. Daarna zal ik aangeven op welke wijze ik voornemens ben de motie uit te voeren. In het verleden zijn vrijstellingen van accijns verleend voor experimenten met PPO om ruimte te bieden om in Nederland ervaring op te doen met
biobrandstoffen (waaronder begrepen het monitoren van de emissies van voertuigen die rijden op PPO). Nu richtlijn 2003/30/EG1 in Nederland is geïmplementeerd en het biobrandstoffenbeleid vorm heeft gekregen, is het zaak om opnieuw naar de positie van PPO te kijken in het licht van dat beleid.
Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2006 in de Tweede Kamer is uitvoerig van gedachten gewisseld over de wenselijkheid om voor PPO een afwijkend regime te handhaven en dit zelfs uit te breiden. Voor mij heeft in die discussie nadrukkelijk voorop gestaan dat de regering doelbewust kiest voor een stimuleringsbeleid dat is gericht op een spoedige introductie van de volgende generatie biobrandstoffen. Deze volgende generatie zal een gunstiger milieurendement en een betere kosteneffectiviteit hebben dan de thans gangbare biobrandstoffen. Bio-ethanol
en biodiesel kunnen een bijdrage leveren aan de introductie van de volgende generatie biobrandstoffen, hetzij doordat verdere ontwikkeling mogelijk is, hetzij doordat zij als wegbereider de markt voorbereiden op het op grote schaal introduceren van biobrandstoffen. Het gebruik van PPO daarentegen leidt tot een beperkt milieuvoordeel, een voordeel dat bovendien slechts tegen hoge kosten kan worden gerealiseerd.
De algemeen geldende mening is dat PPO ook op termijn qua milieurendement en kosteneffectiviteit niet wezenlijk zal verbeteren. Stimulering van PPO is evenmin noodzakelijk vanuit een oogpunt van het creëren van extra kansen voor de Nederlandse landbouw. Als de Nederlandse landbouw er voor kiest een bijdrage te leveren aan het biobrandstoffenbeleid, kan zij er immers voor kiezen om koolzaad te telen voor de productie van biodiesel ten behoeve van de bijmenging. De Nederlandse teelt van koolzaad kan dan bij2% bij menging biodiesel maximaal 50 tot 65% van de Nederlandse behoefte dekken1. Voor biodiesel zal de vraag hier de productiecapaciteit dus ruimschoots overtreffen. Het aantal landen dat een accijnsvrijstelling voor pure plantaardige olie in het wegverkeer kent, is beperkt. Voor zover bekend wordt PPO voornamelijk in Duitsland met accijnsvrijstelling in het wegverkeer toegepast en dan nog in beperkte mate. Het is echter de vraag hoelang deze vrijstelling nog blijft bestaan. In het recent gesloten regeerakkoord in Duitsland is voorzien in beëindiging van de accijnsvrijstelling en introductie van een verplichte bijmenging.
Gelet op het vorenstaande ben ik van mening dat een terughoudend beleid ten aanzien van PPO op zijn plaats is.
De in het verleden verleende accijnsvrijstellingen voor PPO zijn verleend op verzoek van de Tweede Kamer. Zie hiervoor de moties Hofstra c.s. (Kamerstukken II, 2000–2001, 27 400 IXB, nr. 32) en Crone c.s. (Kamerstukken
II, 2004–2005, 29 767, nr. 50).
De eerder aangehaalde motie nummer 63 van de leden Van Vroonhoven-Kok en Bakker pleit voor handhaving
van de vrijstellingen zoals die op basis van de moties uit 2000 en 2004 zijn verleend. Ik ben bereid deze vrijstellingen te continueren voor de termijn waarvoor deze vrijstellingen zijn verleend (tot 2010). Op dat punt wordt de motie volledig uitgevoerd. Daarbij past echter de kanttekening dat het onverkort handhaven van de volledige accijnsvrijstelling zoals in die motie wordt gevraagd, strijdig zou zijn met het communautaire recht dat de mogelijkheid van de vrijstelling beperkt tot de meerkosten. Uit dien hoofde dienen de huidige volledige accijnsvrijstellingen vanaf 2006 te worden beperkt tot een gedeeltelijke vrijstelling ten bedrage van ongeveer 31 cent per liter. De communautaire wetgeving gaat ook uit van een jaarlijkse toetsing van de meerkosten en een daaraan gekoppelde aanpassing van de vrijstelling indien die toets daartoe aanleiding geeft. Het kan dus niet worden uitgesloten dat de hoogte van de vrijstelling in de komende jaren opnieuw moet worden aangepast. Wat betreft het toestaan van nieuwe vrijstellingen voor bepaalde PPO-projecten wil ik de volgende aanpak volgen. Een wettelijk kader voor
het verlenen van dergelijke vrijstellingen ontbreekt. De eerder verleende vrijstellingen zijn goedgekeurd op een moment dat er nog geen Nederlands beleid op het gebied van de biobrandstoffen was vastgesteld en
dientengevolge ook de voor zo’n vrijstelling benodigde wetgeving ontbrak. Nu is zowel het beleid als de wetgeving vastgesteld. Het beleid komt er op neer dat is gekozen voor een in de tijd beperkte fiscale stimulering
van biobrandstoffen (2006), gevolgd door een verplichting voor de brandstofleveranciers om met ingang van 1 januari 2007 een deel van hun brandstoffen te leveren in de vorm van biobrandstoffen. Daarnaast zal er
een subsidieregeling komen voor specifieke projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie biobrandstoffen. Deze subsidieregeling is momenteel in voorbereiding. Deze regeling zal (uiteraard)
ook de criteria bevatten voor de toets of een project voor subsidie in aanmerking komt. De aanvragen voor nieuwe projecten met PPO zullen worden getoetst aan deze nog vast te stellen criteria om te bezien of de
projecten in aanmerking kunnen komen voor stimulering. Dat houdt in ieder geval in dat deze nieuwe projecten op enigerlei wijze innovatief zullen moeten zijn. Indien aan de hiervoor bedoelde criteria wordt voldaan, kan voor een dergelijk project een stimulering worden verleend tot maximaal de eerder genoemde 31 cent per liter in 2006. Voor de eerder genoemde subsidieregeling tot bevordering en ontwikkeling van de volgende generatie biobrandstoffen is budget vrijgemaakt ter grootte van 60 mln voor een periode van vijf jaar. De PPO-projecten die aan de hiervoor
bedoelde criteria voor de subsidieregeling voldoen en waarvoor stimulering kan worden verleend, zullen ten laste komen van het budget van die subsidieregeling.
Met vriendelijke groet,
CDA Tweede Kamerfractie Publieksvoorlichting
Postbus 30805 2500 GV 's-Gravenhage t 070 - 318 25 03 f 070 - 318 26 02 e [email]cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl[/email] i www.cda.nl
Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------
Vraag aan staatssecretaris van Geel:
Waarom hij de motie van zijn eigen partij (van Vroonhoven-Kok samen met
Spies) gesteund door de tweede kamer niet uitvoert. Ook niet op herhaald
verzoek.
Geen antwoord op deze vraag is een teken van louter zwakte. Van andere
belangen dan die van de kiezer.
Dus graag uitleg waarom het PPO (puur plantaardige olie) nog steeds niet
geregeld is en we het moeten doen met laffe percentages bij de Shells
(etc) waarover vrolijk accijns geheven wordt. (ik heb niets gelezen over
prijsverlaging door PPO-toevoeging)
Dit alles tegen EU beleid in. (accijns...)
Graag eens een heldere koers van het CDA in de juiste richting en een
uitspraak van de staatssecretaris dat er op erg korte termijn wat gaat
gebeuren aan regulering van brandstoffen die in de huidige accijnswet
zelfs niet voorzien zijn, gezien de nu erg gekunsteld klinkende
verwoordingen. Dit alles conform the EU-wensen natuurlijk!
Groeten,
Udo
PS: alleen antwoorden met inhoudelijke reactie welkom.

Comments

 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2006
  De publieksvoorlichting van het CDA staat keihard (!!!) te liegen.

  Ik heb mail in mijn bezit van de dames van Vroonhoven-Kok en mevrouw Spies (CDA) waarbij ze ook keihard achter accijnsvrijstelling op PPO staan.

  Ontving deze week zelfs een persoonlijke mail van van Vroonhoven, met het verzoek om op haar te stemmen omdat ze zo haar best had gedaan.
  Dat is dus politiek.
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2006
  Even gezocht, zinnen komen uit een mail van van Vroonhoven-Kok en Spies. (Nicolien en Liesbeth):

  ..."Daarom hebben wij bij de behandeling van het belastingplan ingezet op: een langjarige (5 tot 10 jaar) accijnsvrijstelling voor puur plantaardige olie"...

  Rara, hoe kan dat? Afdeling voorlichting zit te slapen.
 • udoudo Super Moderator
  edited November 2006
  Graag een samenvatting van wat er waarom niet klopt dan confronteer ik hen ermee?
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2006
  Udo, wordt het zo duidelijk:

  Publieksvoorlichting afdeling CDA zegt:

  …”Gelet op het vorenstaande ben ik van mening dat een terughoudend beleid ten aanzien van PPO op zijn plaats is”...
  (volgens die versie wil men dus geen accijnsvrijstelling PPO voor de komende jaren)

  Terwijl de CDA dames constant beweren (directe mail):

  ..."Daarom hebben wij bij de behandeling van het belastingplan ingezet op: een langjarige (5 tot 10 jaar) accijnsvrijstelling voor puur plantaardige olie"...

  (en die motie van hen wordt dus door de tweede kamer in december ondersteund)

  en

  …” Beste Ruud,


  Dank voor je mail van 12 juni waarin je ons ‘scherp houdt’ op het onderwerp PPO. Je hebt groot gelijk!
  Tot op heden komen Wijn en Van Geel inderdaad niet over de brug. Sterker nog ze hebben ons zeer recent in een brief weer laten weten dat het hele verhaal wat hen betreft beperkt blijft tot de verplichte bijmenging en de al gehonoreerde projecten op het gebied van PPO. Wij nemen daarmee geen genoegen en zullen het debat met de beide heren hierover opnieuw aangaan. Gezien alle ‘haagse ontwikkelingen’ van de afgelopen tijd zal dat niet eerder kunnen dan in september”….

  En toen was het stil in Den Haag.

  Udo: als jij de afdeling voorlichting CDA vragen stelt, dan neem ik contact op met mijn politieke “vriendinnen”. Leg bij hen beide uitspraken neer.
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2006
  Udo: ik had jouw vraag:..."Waarom hij de motie van zijn eigen partij (van Vroonhoven-Kok samen met Spies) gesteund door de tweede kamer niet uitvoert. Ook niet op herhaald verzoek"...ook rechtstreeks gesteld aan van Geel. Antwoord: daar geef ik geen antwoord op. Ik was toen boos en dus felle reactie retour. Reactie daarna: we zullen er nog eens over nadenken. En hebben we advies nodig, dan hoort u nog wel van ons. Zo kom je dus ook geen stap verder :?
 • wodanwodan Super Moderator
  edited November 2006
  [quote=Ruud S] Zo kom je dus ook geen stap verder :?

  Welkom bij de politiekers! Ze zijn overal hetzelfde.
 • pieter PPO Master
  edited November 2006
  wodan said:

  [quote=Ruud S] Zo kom je dus ook geen stap verder :?

  Welkom bij de politiekers! Ze zijn overal hetzelfde.

  Dus een stappenplan heeft ook geen zin :lol:
 • udoudo Super Moderator
  edited November 2006
  [quote=Ruud S]Udo: als jij de afdeling voorlichting CDA vragen stelt, dan neem ik contact op met mijn politieke “vriendinnen”. Leg bij hen beide uitspraken neer.
  Mail is gestuurd!
 • estate PPO Newbie
  edited September 2007
  Groen Links, SP, PvdA, ga zo maar door, zullen voor gebruik van PPO zijn gok ik, alleen de rechtse rakkers die overal geld uit willen slaan, CDA, VVD, D66 enz. zullen tegen zijn.

  Momenteel zit je met een kabinet dat niet eens weet wat ze er zelf zitten te doen, daar zou je misbruik van moeten maken en uitspraken uitlokken die je dan weer tegen de geldplukkers kan gebruiken.

  Wie is er goed in het schrijven van politieke brieven waariin vragen worden gesteld en partijen worden gewezen op de tekortkomingen van Nl als het gaat om het naleven van EU document 2003/30 (geloof ik) en de EU wens om zo snel mogelijke activering van het vrijstellings beleid.

  Daar gok ik dat je het zal moeten zoeken, de enigste reden in mijn optiek (en ik heb al behoorlijk wat gelezen de afgelopen dagen over deze materie) om het tegen te houden is het spekken van de staatskas op enig moment, en dat is absoluut in strijd met de EU richtlijnen op diverse fronten.

  Ik ben geen jurist maar ik krijg de kriebels van dit soort politieke dwangakties die de burger steeds verder uitknijpen.

  Als ik ergens zou kunnen meehelpen zou ik het graag doen.
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited September 2007
  Ruud S heeft regelmatig contact met de politiek. Als ik het goed heb begrepen van hem is zelfs groen links niet oor PPO omdat niet onomstotelijk vast staat dat het zo milieuvriendelijk is als wordt beweerd. Zij wachten op de volgende generatie biobrandstoffen, net zoals (bijna) alle partijen. Het probleem is gewoon dat Shell regeert in Nederland. Zoals zij geen biobrandstoffen op de markt brengen komen we geen steek verder denk ik.
Sign In or Register to comment.