Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

PPO binnenkort acijnsvrij op de markt ?

Corsa PPO Newbie
edited March 2006 in Politiek
Ontvangen van www.mvo.nl

03.08.2005

Limburgse coöperatie mag 3 miljoen liter koolzaadolie afzetten zonder accijns
De Limburgse coöperatie van koolzaadtelers Carnola heeft toestemming van de overheid om drie miljoen liter koolzaadolie (3.000 ton) op de markt te brengen zonder accijns. De vrijstelling komt overeen met circa 2.000 hectare koolzaad. Inmiddels staat er 200 hectare en die oppervlakte wordt volgend jaar verdubbeld. De accijnsvrijstelling is verstrekt in het kader van een experimentenregeling, bedoeld om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

Carnola gaat pure plantaardige olie (PPO) produceren en verkopen. Het gaat dus niet om biodiesel (methylester), wat een verdere bewerking vereist. Om op PPO te kunnen rijden, moet de motor worden aangepast. Desondanks staan de klanten in de rij, zegt Carnola-voorzitter Joep Hermans. Zijn klanten krijgen subsidie van de Provincie Limburg voor het aanpassen van de motor. Dankzij de accijnsvrijstelling is een liter PPO 10 tot 15 cent goedkoper dan gewone diesel. Op dit moment bedraagt de PPO-literprijs 65 cent, exclusief BTW.

De leden van de coöperatie leveren voor het derde achtereenvolgende jaar hun koolzaad aan Carnola. De eerste twee jaar liet de coöperatie dit verwerken bij een Duits bedrijf. Dit is het eerste jaar dat de oogst in Limburg wordt verwerkt, bij loonbedrijf De Boer in Lottum, die voor de bouw van de oliemolen € 43.000 Europese subsidie heeft ontvangen. De Boer laat daarvoor deze maanden een oliemolen bouwen. Boerencoöperatie SaWeCo heeft een vrachtwagen laten ombouwen om te rijden op koolzaadolie en is daarmee een van de eerste grote klanten. De vrachtwagen verbruikt circa 30.000 liter per jaar.

Dit project is een initiatief van Vereniging Innovatief Platteland. Naast brandstof voor vrachtwagens richt men zich nadrukkelijk ook op elektriciteitsopwekking in WKK-installaties.

Klik hier voor het persbericht van de LLTB.

Comments

 • sleepybag PPO Wannabe
  edited February 2006
  http://www.energieportal.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=2

  De huidige volledige accijnsvrijstelling die voor een beperkt aantal projecten voor het gebruik van pure plantaardige olie (PPO) is verleend zal vanaf 2006 beperkt worden tot een gedeeltelijke vrijstelling van 31 cent per liter. Nieuwe PPO-projecten kunnen ook voor deze vrijstelling van maximaal 31 cent per liter in aanmerking komen, maar dan moet het project wel aantoonbaar 'innovatief' zijn. Dit schrijft staatssecretaris Wijn van Financiën in een reactie op een motie van de Tweede Kamer waarin de indieners vragen om de huidige accijnsvrijstelling die voor een beperkt aantal projecten voor het gebruik van PPO is verleend, in stand te houden en het tevens mogelijk te maken dat nieuwe projecten eveneens onder de vrijstelling kunnen vallen.

  PPO: beperkt milieurendement tegen hoge kosten
  Wijn schrijft dat in het verleden vrijstellingen van accijns verleend zijn voor experimenten met PPO om ruimte te bieden om in Nederland ervaring op te doen met biobrandstoffen. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat de volgende generatie biobrandstoffen - bio-ethanol en biodiesel - vergeleken met PPO qua milieurendement en kosteneffectiviteit beter scoort.

  Stimulering van PPO is evenmin noodzakelijk vanuit een oogpunt van het creëren van extra kansen voor de Nederlandse landbouw. Als de Nederlandse landbouw er voor kiest een bijdrage te leveren aan het biobrandstoffenbeleid, kan zij er immers voor kiezen om koolzaad te telen voor de productie van biodiesel ten behoeve van de bijmenging, aldus Wijn.

  Vrijstelling tot 2010, maar beperkt
  Wijn is daarom van mening dat een terughoudend beleid ten aanzien van PPO op zijn plaats is. Hij is echter bereid de huidige vrijstellingen te continueren voor de termijn waarvoor deze vrijstellingen zijn verleend (tot 2010).
  Omdat het onverkort handhaven van de volledige accijnsvrijstelling strijdig zou zijn met het communautaire recht, dat de mogelijkheid van de vrijstelling beperkt tot de meerkosten, worden de huidige volledige accijnsvrijstellingen vanaf 2006 beperkt tot een gedeeltelijke vrijstelling van ongeveer 31 cent per liter.

  Nieuwe aanvragen

  Het kabinet heeft gekozen voor een in de tijd beperkte fiscale stimulering van biobrandstoffen (2006), gevolgd door een verplichting voor de brandstofleveranciers om met ingang van 1 januari 2007 een deel van hun brandstoffen te leveren in de vorm van biobrandstoffen.
  Daarnaast zal er een subsidieregeling komen voor specifieke projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie biobrandstoffen. Deze nieuwe projecten zullen op enigerlei wijze innovatief zullen moeten zijn. Indien aan de hiervoor bedoelde criteria wordt voldaan, kan voor een PPO-project een stimulering worden verleend tot maximaal de eerder genoemde 31 cent per liter in 2006.

  Bron: AgriHolland
 • sleepybag PPO Wannabe
  edited March 2006
  Stop de persen maar weer. De staatssecretaris van financiën is teruggefloten door de Tweede Kamer. Nu is de accijnsheffing op BESTAANDE projecten alsnog afgeschoten.


  Accijnsheffing bestaande PPO-projecten van de baan

  De voorgenomen accijnsheffing van 5 cent per liter voor puur plantaardige olie (PPO) gaat toch niet door. Dit heeft staatssecretaris Wijn van Financiën toegezegd aan de Tweede Kamer. Het voornemen moet wel nog ter goedkeuring aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie-Van Vroonhoven-Kok/Bakker over het instandhouden van de langjarige accijnsvrijstelling voor puur plantaardige olie.

  Uitbreiding van het aantal PPO-projecten met accijnsvrijstelling, zoals gevraagd in dezelfde motie, zit er niet in. Wijn vermeldde dat zijn ministerie twee aanvragen voor accijnsvrijstelling, een van 75 miljoen liter en een van 10 miljoen liter, heeft ontvangen. Hij rekende voor dat bij honorering van deze verzoeken de schatkist jaarlijks grofweg 30 miljoen euro zal kosten aan gederfde accijnsinkomsten.

  Om Europese en mondiale doelen te halen op het gebied van biobrandstoffen en CO2-uitstoot, wil het kabinet een verplichte aanbieding van biobrandstoffen in diesel en benzine van 2 procent in 2007 tot 5,75 procent in 2010. Een apart fiscaal stimuleringsbeleid voor 100 procent biobrandstof wil het kabinet niet. Volgens Wijn biedt de aanbodverplichting de gewenste kansen en zekerheid voor koolzaadteelt.

  LPF en VVD waren bezorgd over de kosten van de verkoopplicht van biobrandstoffen voor de burger en drongen er bij de staatssecretaris van VROM op aan om de prijsontwikkeling nauwlettend te volgen. Staatssecretaris Van Geel gaf aan dat met de huidige olieprijzen het prijsopdrijvend effect gering is.

  Het debat spitste zich met name toe op de stimulering van PPO. De nadere invulling van de verkoopplicht voor biobrandstoffen in 2008 en 2009 kwam niet aan de orde.

  Tijdens het debat zijn er vier afspraken gemaakt:

  * De voorgenomen accijnsheffing van 5 cent per liter voor puur plantaardige olie gaat toch niet door.
  * Staatssecretaris Wijn stuurt de Kamer een brief met uitleg waarom uitbreiding van PPO niet mogelijk, c.q. in de ogen van het kabinet gewenst is.
  * Staatssecretaris Wijn stuurt de Kamer een brief met uitleg over de Europese verhoudingen.
  * De regering zal de prijsontwikkelingen nauwlettend volgen.

  Geschreven door Robert Teunissen
  woensdag 29 maart 2006

  Bronnen: http://www.energieportal.nl/content/view/451/1/
  http://www.mvo.nl/biobrandstoffen/actueel/2006/27032006a.html
Sign In or Register to comment.