Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Waarschijnlijk nieuwe regels voor oldtimers

suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
edited October 2012 in Politiek
Heren ik heb wat verschillende berichten gelezen die vandaag zijn gepubliceerd:

Bericht 1
DEN HAAG – Met ingang van volgend jaar komt er een nieuwe regeling voor de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers. De algemene regel wordt dat eigenaren van voertuigen die ouder zijn dan dertig jaar, geen motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen.

Degenen die een oldtimer kopen die ná 31 december 1986 is toegelaten en die op lpg of diesel rijdt, moeten wel brandstoftoeslag blijven betalen. Zij zullen ongeveer de helft minder belasting gaan betalen. Oldtimers van vóór 31 december 1986 houden hun volledige vrijstelling.

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met deze wijziging in het Belastingplan 2012 van PVV-Kamerlid Van Vliet. Volgens hem is dit „een terechte reparatie” omdat de oldtimervrijstelling was bevroren wegens de kilometerheffing: „Nu die niet doorgaat, kunnen de hobbyrijders weer gaan genieten van hun rollend erfgoed.”

Tot voor kort was de algemene regel dat auto’s van 25 jaar of ouder vrijgesteld waren. Onder het vorige kabinet is besloten tot bevriezing en auto’s die na 31 december 1986 zijn toegelaten, geen vrijstelling meer te geven.

De nieuwe regeling van dertig jaar treedt pas volledig in werking in 2021. Er komt een overgangsregeling voor auto’s die nu tussen de 25 en 30 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2013 worden auto’s belastingvrij die ouder zijn dan 26 jaar; vanaf 2015 auto’s van 27 en ouder; vanaf 2017 van 28 en ouder en vanaf 2019 van 29 en ouder.
bron: http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/nieuwe_regeling_belasting_oldtimers_1_603956 nee ik lees geen gereformeerde krant, kwam er via google...

bericht 2
MOTORRIJTUIGENBELASTING
Wanneer is uw klassieker vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting?
Huidige regeling

Personenauto's van 25 jaar en ouder zijn vrijgesteld voor de motorrijtuigenbelasting. Als u een personenauto heeft gekocht die ouder is dan 25 jaar, krijgt u van de Belastingdienst automatisch bericht van deze vrijstelling. Als u niet automatisch bericht krijgt, terwijl u denkt dat u in aanmerking komt voor deze vrijstelling, moet u een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst/Centrale administratie indienen waarin u aantoont dat de personenauto inderdaad 25 jaar of ouder is. U kunt hiervoor het (buitenlandse) kentekenbewijs, een keuringsrapport of een ander bewijsstuk gebruiken.

Als uw auto jonger is dan 25 jaar moet u, vanaf het moment dat u het kentekenbewijs van de personenauto op uw naam is gezet, motorrijtuigenbelasting betalen. Het maakt daarbij niet uit of u met de auto gebruikmaakt van de openbare weg of alleen van prive-terrein. Meer informatie over de motorrijtuigenbelasting kunt u vinden op de site van de Belastingdienst
Toekomst vrijstelling

Per 1 januari 2012 gaat de grens voor belastingvrijstelling omhoog naar 30 jaar. Ook beperkt de vrijstelling zich niet langer tot een eventuele brandstoftoeslag. Er geldt dan alleen een vrijstelling van het basisbedrag (en de provinciale opcenten) en niet van een eventuele diesel of LPG toeslag.

Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto's nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag. Daarnaast wordt een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing.
bron: http://www.oldtimernederland.nl/info/motorrijtuigenbelasting.html

bericht 3

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2
Vergaderjaar 2011-2012
33 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en
motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige
andere wetten (Wet uitwerking autobrief)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
Artikel XX komt te luiden:
ARTIKEL XX
De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A. De artikelen 28, 49 en 68 vervallen.
B. Artikel 72 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. die ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, en
die, voor zover het vrachtauto’s of autobussen betreft, niet bedrijfsmatig
worden gebruikt;.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt voor
personenauto´s die op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud waren, niet voor
het gedeelte van de belasting dat wordt geheven ingevolge artikel 23, tweede of
derde lid. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing voor
bestelauto´s, andere dan bestelauto´s als bedoeld in de artikelen 24a of 24b, die
op 31 december 2011 nog geen 25 jaar oud waren.
4. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt, met
inachtneming van het derde lid, mede verleend voor motorrijtuigen die niet
voldoen aan de voorwaarde dat zij ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in
gebruik zijn genomen, indien het motorrijtuig:
a. op 31 december 2011 ten minste 25 jaar oud was;
b. in 1987 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste
ingebruikneming ten minste 26 jaar geleden is;
c. in 1988 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste
ingebruikneming ten minste 27 jaar geleden is;
d. in 1989 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste
ingebruikneming ten minste 28 jaar geleden is; dan wel
e. in 1990 voor het eerst in gebruik is genomen, en het tijdstip van eerste
ingebruikneming ten minste 29 jaar geleden is.

II
Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL XXIIIa
In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vervalt artikel 72, vierde lid,
met ingang van 1 januari 2021.

Toelichting

Deze wijziging strekt ertoe de bevriezing per 1 januari 2012 van de
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers ongedaan te maken. In
plaats van de in het Belastingplan 2009 voorziene volledige uitsluiting van
motorrijtuigen die op de vaste datum van 1 januari 2012 minder dan 25 jaar
geleden in gebruik zijn genomen, blijft de vrijstelling verbonden aan een
algemene leeftijdsgrens. De huidige voorwaarde dat het voertuig 25 jaar of
ouder moet zijn wordt daarbij vervangen door de voorwaarde dat het
motorrijtuig ten minste 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.
Voor nieuwe gevallen - dat wil zeggen motorrijtuigen die op 31 december 2011
nog geen 25 jaar oud zijn - strekt de vrijstelling zich daarbij niet langer uit tot
een eventuele brandstoftoeslag. Concreet zullen personenauto’s en bestelauto’s
van particulieren die rijden op diesel en LPG en de komende jaren voor het
eerst in aanmerking komen voor de oldtimervrijstelling nog wel de diesel en
LPG toeslag in de MRB betalen maar niet het basisbedrag. Tevens zullen ze
vrijgesteld zijn van de provinciale opcenten.
Voor voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op
grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen,
wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto’s nog niet voldoen
aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige
vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag. Daarnaast wordt een
overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd
van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de 25-jaarsgrens al eerder in
aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987
voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de
vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen
uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Voor voertuigen die
voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van
30 jaar van toepassing. De overgangsbepaling verliest op 1 januari 2021 haar
belang en wordt per die datum weer ingetrokken. De budgettaire effecten zijn
als volgt:
2012 2013 2014 2015 Struc.
Oldtimers naar 30 jaar 0 -3 -5 -7 -21

De dekking van dit amendement wordt voor de huidige kabinetsperiode
gevonden in de opbrengst van het amendement Huizing/Omtzigt
(Kamerstukken II 2011/12, 33 007, nr. . In 2015 vindt een weging plaats over
het beleid dat met dit amendement wordt ingezet, dit in relatie tot de benodigde
structurele dekking daarvoor. Hierop wordt teruggekomen in de eerstvolgende
autobrief (2015).
bron: http://www.w201club.nl/viewtopic.php?f=6&t=4490&start=60

De uitleg van de W201 club:
De Tweede Kamer heeft gisteren besluiten genomen over de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oudere auto's. Voortaan wordt een auto belastingvrij als hij 30 jaar oud is. Wel is een overgangsregeling getroffen.

Concreet ziet het er zo uit:

1.
Wie een auto heeft waarvan het kenteken is afgegeven vóór of in 1986, blijft zijn volledige vrijstelling houden. Er verandert niets, ook niet wanneer de 25-jarige verjaardag later dit jaar valt.

De overgangsregeling houdt in dat auto's die rijden op benzine, de komende jaren vervroegd volledig belastingvrij worden. Maar dat gaat gefaseerd, zoals hieronder weergegeven.
Auto's die rijden op diesel of LPG, komen ook voor de overgangsregeling in aanmerking, maar dat geldt dan alleen voor het basisbedrag en de provinciale opcenten: ze blijven nog wel de diesel of LPG toeslag betalen, tot de auto echt 30 jaar oud is.

Dus:
2.
- Wie een auto heeft uit 1987, krijgt vrijstelling van het basisbedrag MRB en de provinciale opcenten wanneer die auto 26 jaar op kenteken staat, dus ergens in 2013 (maar betaalt nog wel de eventuele toeslag op diesel of LPG tot de auto 30 jaar is).

- Wie een auto heeft uit 1988, krijgt vrijstelling van het basisbedrag MRB en de provinciale opcenten wanneer die auto 27 jaar op kenteken staat, dus ergens in 2015 (maar betaalt nog wel de eventuele toeslag op diesel of LPGtot de auto 30 jaar is).

- Wie een auto heeft uit 1989, krijgt vrijstelling van het basisbedrag MRB en de provinciale opcenten wanneer die auto 28 jaar op kenteken staat, dus ergens in 2017 (maar betaalt nog de eventuele toeslag op diesel of LPG tot de auto 30 jaar is).

- Wie een auto heeft uit 1990, krijgt vrijstelling van het basisbedrag MRB en de provinciale opcenten wanneer die auto 29 jaar op kenteken staat, dus ergens in 2019, (maar betaalt nog wel de eventuele toeslag op diesel of LPG tot de auto 30 jaar is).

- Wie een auto heeft uit 1991, krijgt volledige vrijstelling wanneer die auto 30 jaar op kenteken staat, dus ergens in 2021 .

Dus veranderd wel wat met de oldtimers, maar alles van voor 86 blijft 100% belastingvrij:)

Comments

 • furyfury Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Gelukkig maar!

  Toch nog hoop voor de jan 87 benz waar mn maat is mee opgelicht:P

  Greetz!
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  Had het gelezen ja. O.a. de PVV was hier voor.

  Als ik het goed begrepen heb is '86 en ouder 'voorgoed' echt 100% belastingvrij. Al kan dat na een paar jaar natuurlijk alsnog veranderen.

  Na '86 mag je nog provinciale opcenten etc blijven betalen.

  Voordeel; oldtimers blijven leuk om te rijden
  Nadeel; ongebreidelde import van oude diesels blijft doorgaan.
  Dus straks heb je allemaal nieuwe kleine koekblikjes op de weg en elke 25 jaar oude Mercedes die nog in Europa te vinden is komt naar Nederland. Beter hadden ze daar met dit voorstel ook gelijk een quotem op gezet of iets dergelijks. Ook gek dat het van de PVV komt dit voorstel want het zijn juist de allochtonen die het grootste deel van dat spul gaan rijden maargoed :)
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  [QUOTE=fury;62958]Gelukkig maar!

  Toch nog hoop voor de jan 87 benz waar mn maat is mee opgelicht:P

  Greetz!

  Als hij bij de fabriek een bewijs kan krijgen van de daadwerkelijke productiedatum (waarschijnlijk '86) dan heeft 'ie alsnog kans op volledige vrijstelling bij de belastingdienst.
 • furyfury Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Nee die route hebben we al gehad....productie datum jan 87:(
  Maar wel geleverd met papieren waar 85 op staat.... maar dus aan gerommeld...bah bah.. mjah.. kan het toch nog goed komen:)

  Ach de benzen stijgen al om europa al enorm in prijs..dus op en duur is het toch nie meer rendabel..en ze hebben 0ok nie het eeuwige leven ook. En de bepaalde bevolkingsgroepen die er mee rijden omdat het "goedkoop"is en "mercedes" ...zijn vaak ook degene die nie bekend staan voor hun schade vrije rijstijl en het goede onderhoudt.... dus die rotten snel genoeg weg... Dus denk niet dat dergelijke import regels nodig zijn.
  greetz!
 • penapena Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Dank Soes,

  Dit wist ik nog niet.

  Herman
  300SD
  250D
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  @Neo, 87er wordt gedeeltelijk belasting vrij eerst, en geheel als ie 30jaar oud is.
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  [QUOTE=suzuki;62968]@Neo, 87er wordt gedeeltelijk belasting vrij eerst, en geheel als ie 30jaar oud is.

  Maar bij diesel en lpg wel een brandstoftoeslag. Alleen '86 en ouder heeft volledige vrijstelling. Slim van ze, want hiermee filter je de veelrijders eruit. Al is het wel jammer voor echte liefhebbers van diesel oldtimers.

  Voor lpg rijders is het al zeker niet meer interessant want voorlopig zijn het geen oldtimers met G3 installatie. Dus dan betalen ze de ouderwetse brandstoftoeslag en die is torenhoog voor ouderwetse gasinstallaties.
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Lees het nog eens een keer Neo, maar dan goed:)
  Dan zie je dat ik gelijk heb(voor wat dat waard is)
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  Nietus ik heb gelijk :mozilla_cool:

  http://www.autoblog.nl/oldtimers-belastingvrij-dit-zijn-de-spelregels

  'Voor auto’s op LPG en diesel in gebruik genomen vanaf 1987 geldt voortaan een toeslag. '
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  In dat artikel staat het idd zo, Maar in andere artikelen staat dat de auto's vanaf 87 de houderschapbelastingtoeslag voor lpg/diesel moeten betalen tot ze 30jaar oud zijn, en dan alsnog geheel belastingvrij worden.

  Is dus nog niet duidelijk nu, dus we wachten maar ff af:)
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  Tja dat roep ik al jaren dat die regeling krom is want heel Europa wordt tot in alle uithoeken leeggestroopt op oude Benzen en andere diesels en gas auto's. Dat kan nooit de bedoeling zijn maar het is wel precies wat er nu aan het gebeuren is.

  In het artikel hebben ze het over goed onderhouden Duitse wagens, het zijn inmiddels ook Franse, Spaanse en Poolse auto's.

  Natuurlijk heeft Mercedes een plaats in ons automobiele erfgoed, maar dat hoeven er geen duizenden te zijn. Maargoed in de politiek komen laatste tijd niet echt weloverwogen besluiten tot stand. Zie mijn absurd hoge boete om het vergeten te schorsen van van mijn wrak.

  Grappig is wel dat de PVV de vrijstelling wilde houden terwijl het voornamelijk allochtonen zijn die al die brikken naar NL halen:)

  Volgens mij zou het zo beter zijn:
  - X aantal dagen kaart waarmee je belastingvrij mag rijden. Ga je meer rijden dan betaal je wel wegenbelasting want dan is het duidelijk een vervoersmiddel ipv hobby. In de zomer mag je dan sowieso rijden en in de winter een beperkt aantal dagen. Dit kan gewoon via internet, je klikt vantevoren aan dat je gaat rijden. Als ze je pakken op een dag dat je niet zou rijden dan mag je alsnog wegenbelasting betalen voor een x periode.
  - een quotem per merk/model van wat er belastingvrij ingevoerd mag worden.
  - een toetsing van orginaliteit van de auto om eventuele vrijstelling te bepalen. Sterk aangepaste of gemoderniseerde auto's krijgen geen of minder vrijstelling. Verbeteringen ivm veiligheid mogen sowieso wel natuurlijk.
  - belastingvrije benzines die men ombouwt naar diesel verliezen vrijstelling.
  - idem voor lpg (is niks origneels aan).

  Nog een ander bij effect is het verlies van automobiel erfgoed in andere landen. Want het beleid hier maakt het voor een liefhebber in Duitsland duurder om een oldtimer te kopen want de prijzen schieten daar ook omhoog.

  Maar het nu weer aanpassen van de regels zou een streek zijn, want velen hebben al flinke investeringen gedaan.

  Wat me trouwens gigantisch tegenstaat;
  Hoe ongelofelijk blind zijn die mensen die ditsoort plannen maken want ze hadden kunnen weten dat het gaat gebeuren. Ik geef die belastingvrij rijders groot gelijk. In Nederland is het onmogelijk om betaalbaar veel kilometers te rijden. In omringende landen zijn de belastingen veel lager. Dus de overheid jaagt mensen zelf in oude auto's. Als ze het gewoon een beetje leuk en betaalbaar hielden voor mensen dan kochten ze gewoon een zuinige Polo diesel van een paar jaar oud ofzo. Belgen en Duitsers bijv. hebben wel die mogelijkheid gekregen van hun regering.
  Nu is het voor een hoop mensen onbetaalbaar, terwijl het wel vaak mensen zijn die juist voor hun werk veel kilometers moeten maken en de banen liggen niet meer voor het oprapen. Ambtenaren hebben daar een stuk minder last van.

  Die Groenlinks wethouder uit het VK artikel zal wel geld zat hebben voor een nieuwe Passat Bluemotion maar een groot deel van het volk heeft dat gewoon niet en kan zeker geen 110,- euro in de maand ophoesten alleen al voor de wegenbelasting. Trouwens zelfs Femke Halsema reed in n Mercedes oldtimer. En als gas zo schoon is, waarom normale G3 auto's zo straffen tov benzine....

  Ondertussen geven ze wel vrijstelling aan tupperware auto's vol wegwerp plastic die amper 2/3 van het beloofde verbruik realiseren....
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  De kwaliteit van MB is gewoon veel beter dan die van alle andere oude auto's uit die tijd.
  Daarom zie je zoveel MB rijden, de VW's, Opels, Ford enz uit die tijd zijn grotendeels allang weggerot.
  Maar de latere types W124, en wat daarna komt rot ook lekker door, dus dat MB probleem lost zichzelf wel op.

  Ik vind het zowieso altijd grappig dat men over vervuiling van oude auto's spreekt, deze stoten namelijk geen fijnstof uit, en de productie van een nieuwe auto is vele malen vuiler dan doorrijden in een oude.
  En als je de uitstoot van fabrieken en vrachtwagens tegen het gehele NL personenwagenpark uitzet, zal je zien dat de personenauto's samen maar een paar % van de vervuiling veroorzaken, maar wel veruit het meeste belast worden.
  Dus ik vind het BULLSHIT.

  De politiek kan zich beter bezighouden met bv het stijgen van de kosten van de zorgverzekeringen, ipv met oldtimers en andere bijzaken.
 • furyfury Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Het is toch vaak zo dat enkel de echte liefhebbers oldtimer blijven rijden..Zijn altijd mensen die een oldtimer kopen met de gedachte goedkoop te rijden. En toch komt men hier na een paar jaar of eerder vaak al op terug. Je moet veel zelf kunnen doen. en rekening houden dat de lokale automaterialen zaak jouw delen niet in stock heeft en mss nie eens kan leveren..alsmede dat er toch wel dingen als laswerk aan zijn.
  Ik ben zelf ook oldtimer liefhebber.. zalige dingen.. maar weet dat aanschaf stuk hoger ligt, laswerk normaal is en dat je de meest voorkomende slijtage onderdelen vaak op voorraad moet leggen.
  Als je dit optelt tov wegenbelasting... ja dan is de winst al stuk lager. En is het zelfs wel terecht dat een oldtimer vrijgesteld is..daar de meeste er geen extreme km's mee draaien. Tuurlijk er zijn altijd uitzonderingen. Maar dit is meer uitzondering dan regel. De meeste oldtimers zijn of hobby wagens. Of de 2e auto die voor woonwerk verkeer wordt gebruikt in de buurt zodat de vrouw met de kids enzo de andere wagen kan gebruiken voor het normale dagelijkse gebruik.
  Tuurlijk zou de wb van een MB erg duur zijn. Maar als iemand bijv een kleinere diesel zou rijden...zeg eens extreem genomen een saxo diesel... loopt ruim in de 1 op 20, en wb is betaalbaar. Denk dat als je een 20.000km per jaar zou rijden..de Saxo al met al goedkoper was. Tuurlijk rijdt de mb comfortabeler en leuker.. maar voor de winst moet je het niet doen. Meer om met een leuke auto te rijden voor een prijs die te betalen is. En dat deze dan nog eens PPO geschikt zijn..maakt het voor ons weer ideaal.. Maar dit is tov het gehele nederlandse beleid natuurlijk een minimaal percentage.
  Dus jah... ach import is nu ook al ver klaar. Zoek maar eens een leuke mb wb vrij..prijzen zijn zo hoog dat ze toch minder intressant worden. Andere merken wagens zijn nog wel te vinden voor leuke prijzen. Oldtimers zijn er nog veeeel in europa. Mb 124 al minder en tourings zeer zeldzaam! Mjah..ok..op is op...net als met alles.

  pffff...wat is posten nu moeizaam op het nwe forum:(....vroeger zat ik er 24/7 op..gaat nu helaas nie meer. telkens meldingen van script stoppen etc etc.. minstens 3keer per pagina die ik open.... niet fijn:(

  Greetz!
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  Misschien een iets minder oldtimer computer kopen? ;) in belasting scheelt het weinig :)
 • ericzwiepericzwiep Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  off topic:
  wat mij dan weer opvalt met oude auto's in het buitenland (niet altijd oldtimer) ze in vergelijking met hier toch best prijzig zijn. en ze lokaal anders kijken naar auto's...wij eerder jaartal en aantal kilometers...en uiterlijke staat...fransen....doet hij het of doet hij het niet.
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  [QUOTE=ericzwiep;62988]off topic:
  wat mij dan weer opvalt met oude auto's in het buitenland (niet altijd oldtimer) ze in vergelijking met hier toch best prijzig zijn. en ze lokaal anders kijken naar auto's...wij eerder jaartal en aantal kilometers...en uiterlijke staat...fransen....doet hij het of doet hij het niet.

  Klopt ja het zijn er zijn zat 2dehands auto's te vinden die hier goedkoper zijn. Bijv. ik heb een 11 jaar oude audi tdi, die is in Duitsland minstens zo duur en dan vaak vol krassen. Voor een mooie betaal je een stuk meer dan hier. Heeft er misschien ook mee temaken dat diesel daar lager belast zijn. Daarom zijn de grotere diesel auto's hier weinig meer waard.
 • furyfury Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Haha..idd... minder oldtimer pc komt ook wel.. alleen geen nwe! Doe het lekker met afdankertjes.. veel vriendelijker vind ik:)

  In het buitenland zijn koopjes te vinden.. maar ook te dure wagens te vinden..idd meer verschil als hier

  greetz!
 • smulsmul Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2012
  In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord:

  De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen
  afgeschaft.

  http://www.kabinetsformatie2012.nl/actueel/documenten/regeerakkoord.html

  Binnenkort kunnen we dus zeer goedkoop PPO-geschikte oldtimers kopen ;-)
 • udoudo Super Moderator
  edited October 2012
  [QUOTE=smul;66164]Binnenkort kunnen we dus zeer goedkoop PPO-geschikte oldtimers kopen ;-)
  Dus toeslaan als je het geld en de ruimte hebt.
  Handig voor onderdelen enzomeer.
Sign In or Register to comment.