Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Open Brief aan Minister Brinkhorst

edited October 2005 in Politiek
Open Brief aan Minister Brinkhorst

Onderstaande open brief is op 13 juni 2005 per e-mail verzonden aan Minister Brinkhorst.
13 juni 2005

Geachte heer Brinkhorst,

De olieprijs rijst de pan uit en dit trekt een zware wissel op de economie. Afgelopen week werd gemeld, dat de gestegen prijs, gecombineerd met de lage euro-koers (tov de dollar) gepiekt was tot een nog nooit vertoonde 45 euro per vat. In de pers en op het nieuws werd uitgebreid verslag gedaan van de tegenvallende groei van onze economie.


Wat mij verbaast is, dat politiek noch pers dieper ingaat op de redenen van die hoge olieprijs. In de buitenlandse media is al maanden een stevige discussie gaande en wordt diepgaand verslag gedaan van de problemen op de internationale oliemarkt. Waarom Nederland hier nauwelijks aan mee doet is mij een raadsel, en volgens mij ook een kwalijke zaak, omdat het bij het grote publiek de indruk wekt dat dit alles van voorbijgaande aard is en dat uiteindelijk ‘alles wel goed komt’. Ik meen, dat dit niet zo is. Ik denk, dat wij zware tijden tegemoet gaan. De olieprijs gaat namelijk nog veel verder omhoog en dit zal verreikende consequenties hebben voor onze economische status-quo.


De volgende zaken moeten u toch bekend zijn :

- De afgelopen maanden heeft de OPEC op maximum capaciteit geproduceerd, maar als gevolg van de sterk gestegen vraag naar olie in de wereld (China, India!) is men maar nauwelijks in staat geweest voor voldoende aanbod te zorgen.

- De OPEC roept al maandenlang, dat zij in staat is voor extra productie te zorgen, maar tot op heden vragen analisten zich wereldwijd af waar die extra olie dan wel blijft. Het weinige, dat als additionele productie op de markt komt is van een dermate kwaliteit, dat slechts enkele raffinaderijen in de wereld in staat zijn deze te verwerken.


- Het gebrek aan raffinage-capaciteit van ruwe olie in de wereld is toch al zeer zorgwekkend. Nog vorige week heeft de OPEC bij monde van haar voorzitter gemeld, dat het gebrek hieraan de reden is van de krappe markt. Men heeft tevens aangekondigd, dat de wereld rekening dient te houden met een steeds grotere aanvoer van zware, zwavelhoudende (dus eigenlijk onconventionele) olie en dat er voor deze lage kwaliteit olie raffinage-capaciteit dient te worden gecreëerd. Zoals bij u bekend, is er sinds 1976 geen enkele raffinaderij meer bijgebouwd in de wereld. De constructie van nieuwe raffinaderijen vergt enorme investeringen in kapitaal en tijd.

- De OPEC ministers spreken zichzelf overigens steeds tegen. De ene keer meldt men, dat men in staat is meer te produceren, op andere gelegenheden zegt men op het maximum te zitten. Hun werkelijke capaciteit is volslagen duister voor de rest van de wereld, vandaar dat o.a. de G7 en de IEA om meer transparantie hebben gevraagd.


- Irak heeft vorige week gemeld, dat zij haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de export van ruwe olie niet kan nakomen en heeft haar productie verlaagd met 250.000 vaten per dag. Dat is reeds de tweede keer dit jaar.

- Rusland heeft over de eerste vier maanden van dit jaar met een productie-val te kampen gehad van 9,4 miljoen vaten naar 9,3 miljoen vaten per dag. De Russen hebben aangekondigd, dat zij zonder gigantische investeringen niet meer in staat zijn hun productie te verhogen en in de nabije toekomst zelfs te maken krijgen met een aanzienlijke productie-terugval.


- De depletie in de Noordzee voltrekt zich veel sneller dan verwacht. Ondanks extra investeringen, waarvan men verwachtte dat men de productie-terugval kon beperken tot 7% per jaar, is deze uitgekomen op een alarmerende 17%.

- Ook de depletie in de VS schrijdt in een rap tempo voort. Nog vorige week wijdde de Washington Post hieraan een somber gestemd artikel. De gemiddelde productie-terugval in Amerika bedraagt nu 36%. Als gevolg daarvan blijft de vraag van de VS op de wereldmarkt toenemen.


- India is op dit moment met een groei van 7,2% de op één na snelst groeiende economie in de wereld. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar olie van dit land exponentieel toe en zal het de druk op de olie-reserves aanmerkelijk verhogen.

- In China kampt men met enorme energie-tekorten. De China Daily News sprak vorige week van een regelrechte energie-crisis. Black-outs zijn aan de orde van de dag. Ondanks pogingen van de Chinese overheid om de groei in te dammmen, meldt Forbes een verwachte groei per jaar van 3% tot 2020. Ook dit verhoogt de druk op de olie-markt aanzienlijk.

- Er bestaan steeds grotere twijfels over de reserves van Saoedie-Arabië. Ondanks de geruststellende mededelingen van Aramco gaan er meer en meer stemmen op, dat hun grootste olieveld Gharwar als gevolg van mismanagement en overproductie te maken heeft of te maken krijgt met een productie-terugval. De Bank of Montreal meldde op 12 april van dit jaar, dat Gharwar heeft gepiekt. De CEO van energie-investeringsbank Simmons & Co International heeft een onderzoek gedaan naar de olievelden in Saoedie-Arabië en waarschuwt voor een collapse. Rigzone meldde op 24 mei, dat uit een vergelijkend onderzoek naar de productiecijfers van de OPEC en de opgave van de Saoedies bleek, dat de laatsten hun productie met 4% hadden overdreven. De cijfers en voorspellingen van Aramco zijn toch al een lachertje, zoals een onderzoek door Andrew McKillop op 16 mei heeft aangetoond.

- Het gebrek aan investeringen in de exploratie van nieuwe olievelden begint zich te wreken. In 2006 kunnen nieuwe productie-velden de terugval van oude velden en de stijgende vraag niet meer opvangen. Vanaf volgend jaar is de wereldmarkt dus afhankelijk van oude, volwassen olievelden (lees: het Midden-Oosten). Gezien de onduidelijkheid over de reserves en productie-capaciteit in het Midden-Oosten levert dit een zeer zorgwekkende situatie op en zal de druk op de olieprijzen alleen maar groter worden.

- De angst voor tekorten mag blijken uit de handelwijze van de Amerikanen. CBS News meldde vorige week, dat de VS voor het eerst in de geschiedenis hun volledige reserve-capaciteit hebben benut: hun Strategic Petroleum Reserve is tot de nok toe gevuld met 700 miljoen vaten olie. Er ligt een wetsvoorstel bij het congres om de capaciteit van de SPR te verhogen tot 1 miljard vaten.

- Dat de financiële wereld zich grote zorgen maakt mag blijken uit hun analyses en voorspellingen. Een groot aantal gerenommeerde investeringsbanken en internationale beleggingsagentschappen voorspellen nieuwe ‘spikes’ in de prijs van olie vanaf dit najaar ($ 60 of hoger). Op langere termijn worden prijzen genoemd vanaf $ 100 en (veel) hoger. Een paar namen: Barclays Capital, Talisman Energy, Ixis-CIB, Stroeve, CIBC World Markets, Swiss America, Merril Lynch Investment Managers, Goldman Sachs, Action Economics LCC, Deutsche Bank, NASDAQ, Mellon Financial Corporation, Simmons & Co. International.

- Banken zijn niet de enigen die de alarmbel slaan, ook nationale en internationale niet-commerciële instellingen, alsmede politieke leiders, voorspellen significant hogere prijzen. Ik noem op: EIA, OPEC, OECD, Russisch Centrum voor Strategische Ontwikkeling, de ministers van Energie van China, Japan en Zuid-Korea, de vice premier van Australië, ODAC, IEA, en dan zal ik er nog een hele hoop vergeten.

- Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stond tot voor kort bekend om haar optimisme tav de energie-markt. Vanaf dit jaar is er een omslag waar te nemen. Het IEA heeft dit jaar twee korte termijn-analyses uitgebracht, waarin zij de wereld oproept a) het autogebruik drastisch te verminderen, en b) op korte termijn te gaan bezuinigen op electriciteit, omdat het gevaar voor belangrijke stroomstoringen, zoals onlangs in Canada, de VS, Japan en Nieuw Zeeland, zeer latent aanwezig is.

- Shell en Exxon Mobil hebben onlangs hun Outlook-rapportages uitgebracht. Exxon Mobil verbaasde de wereld door voor het eerst openlijk te spreken over een wereldwijde depletie van olie-voorraden in de non-OPEC-landen. Shell voorspelt in haar nieuwste toekomstvisie 2 decennia van stijgende olieprijzen. Shell topman Jeroen van der Veer heeft nog dit weekend medegedeeld, dat de olieprijs dermate onder druk staat, dat ze bij het minste of geringste verder de hoogte in zal schieten.

- Vorige week deed zich iets unieks voor op de New York Mercantile Exchange: oil-futures zijn in ‘contango’. Ik hoef u als minister van energie-zaken niet uit te leggen wat dit betekent. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dit zich heeft voorgedaan en een zorgwekkender signaal kan bijna niet worden gegeven.

- Ook Frankrijk heeft vorige week een energy-outlook uitgebracht: ‘The Oil Industry 2004’. Daarin wordt met grote zorg over de ontwikkelingen in de olie-industrie gesproken en worden zeer kritische uitspraken gedaan over de olievoorraden in de wereld.

- In opdracht van het Amerikaanse Department of Energy heeft een onderzoeksteam onder leiding van Robert L. Hirsch begin dit jaar een analyse gepubliceerd, waarin regeringen en wereldorganisaties wordt aangeraden zo snel mogelijk een aanvang te nemen met doortastend risico-management. Dit in het kader van een op handen zijnde, wereldomvattende energie-crisis als gevolg van de depletie van olievoorraden.

Ik zou zo nog veel langer kunnen doorgaan. Het bronmateriaal voor alle bovenstaande vermeldingen kunt u gemakkelijk terugvinden op mijn website: http://members.home.nl/johnmeilink/. Ik heb deze website sinds eind mei van dit jaar in de lucht. Dat zich meer mensen bezorgd maken, mag blijken uit het aantal bezoekers vorige week: ruim 12.000.

Ik weet, dat in regerings- en overheidskringen een optimistisch toekomstbeeld bestaat over de beschikbaarheid van goedkope olie in de wereld. Dit beeld is voornamelijk gestoeld op de cijfers van de USGS. Onder andere de ASPO, ODAC en het Ludwig Bukow Systemstechnik Institut in München hebben overtuigend aangetoond, dat de door het USGS gepubliceerde voorspellingen en analyses weinig realistisch zijn. Het Ludwig Bukow Systemstechnik Institut heeft naar aanleiding van de laatste Energy Outlook van het IEA, waarvoor ook de cijfers van de USGS als basis dienden, zeer kritische vragen gesteld aan het Duitse parlementslid Joseph Fell. Het instituut noemt de door de IEA gepubliceerde visie op de olievoorraden zelfs ‘gevaarlijk’ en ‘misleidend’.

Door ASPO en ODAC zijn diverse onderzoeken verricht naar de olievoorraden in de wereld. Zij luiden al jarenlang de bel. De laatste tijd krijgen zij steeds meer aanhang. U bent goed op de hoogte van het werk van de ASPO, want haar voorzitter, professor Kjell Aleklett, heeft in november vorig jaar een presentatie aan u gegeven.

Als vraag en aanbod op de olie-markt volgend jaar of het jaar daarop een kloof gaan vertonen zal de olieprijs ver boven de $ 60 uitstijgen. Aan de hand van de berekeningen van financiële experts zijn prijzen van $ 100 of hoger niet denkbeeldig. Dit zal ons leven significant beïnvloeden. Ik vind, dat u de verantwoordelijkheid hebt om ons daarover in te lichten en daarop voor te bereiden. Ik vind ook, dat het energie-beleid in Nederland, welke zich weliswaar ten doel stelt het gebruik van schone energie te stimuleren, niet ver genoeg gaat en te weinig doet aan voorlichting van het publiek. Ik vraag me werkelijk af, of de inwoners van Ooststellingwerf de bouw van 8 windmolens zouden hebben tegengehouden, als ze hadden geweten van de problemen die ik boven heb geschetst.

Ik verbaas me erover, dat ondernemingen in Nederland, die zich bezighouden met de productie van windmolens en zonnecollectoren, naar Duitsland uitwijken omdat ze het klimaat in Nederland als ‘unfair’ en vol barrières bestempelen. Ik begrijp niet, waarom de MEP-subsidies zijn ingetrokken, alleen maar omdat Nederland de overeengekomen streefcijfers (die erg laag zijn) dit jaar al gehaald heeft (6%). Kunnen wij ons de luxe veroorloven om rustig achterover te leunen? Wat is er op tegen om voor te liggen op schema, gezien de problemen?

In Duitsland en Frankrijk is de verbouw van koolzaad voor de productie van biobrandstof enorm gestimuleerd door middel van accijnsverlichting en voorlichting aan boeren, daar zijn inmiddels resp. 1,3 en 1,1 miljoen hectare in gebruik. In Nederland wordt niets gestimuleerd, accijnsverlichting schijnt hier onbespreekbaar te zijn, en dus bebouwen wij in Nederland een schamele 1600 hectare met koolzaad.

Ik lees met verbazing, dat de kleinere gasvelden in Nederland niet geëxploiteerd worden en dat wij het risico lopen, dat deze voor de toekomst verloren dreigen te gaan. U bent weliswaar bezig hiertegen maatregelen te nemen, maar ondertussen neem ik kennis van het feit, dat ons grote gasveld in Slochteren in verhoogd tempo wordt leeggepompt. De export naar het buitenland nam vorig jaar toe met 54%! Waarom wordt zoveel van ons gas naar het buitenland geëxporteerd, terwijl dat ons nou juist zou kunnen helpen om minder afhankelijk te zijn van olie? U kent toch de huidige situatie in Engeland, dat thans een netto-importeur is van aardgas en waar de media spreken van een regelrechte energie-crisis? De huishoudens daar hebben dit jaar al voor de 4e keer een prijsverhoging voor de kiezen gekregen en de industrie kan rekenen op een 60% hogere energie-rekening. Dit alles als gevolg van de hoge olieprijs.

Meneer Brinkhorst, ik zou graag antwoord willen krijgen op mijn vragen. Ik zou graag willen weten, of u mijn verhaal serieus neemt. Ik zou graag willen horen, of u voorbereidende maatregelen in de kluis hebt liggen voor het geval dàt. Ik wil graag weten, of u een doortastend risico-management gaat voeren. Kortom, ik zou uw visie op bovenstaand verhaal graag willen horen, mede namens de bijna 13.000 bezoekers van mijn website.

Met de meeste hoogachting,

John Meilink,


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Antwoord namens Minister Brinkhorst van drs. A.J.L. van Bohemen, wnd. directeur Energiemarkt, Ministerie van Economische Zaken:

"Uw brief van 13 juni 2005 is met veel interesse gelezen. Vele van de door u genoemde zaken zijn de Minister van Economische Zaken inderdaad bekend.

De minister begrijpt uw bezorgdheid en voorzieningszekerheid staat dan ook hoog op de beleidsagenda van het Ministerie van Economische Zaken. In het Energierapport, dat in de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden, zal uitgebreid op de voorzieningszekerheid worden ingegaan. Ik wil hierop niet vooruitlopen.

Wel kan ik u zeggen dat op initiatief van minister Brinkhorst een dialoog tussen de Europese Unie en OPEC is gestart. Op 9 juni 2005 heeft deze dialoog voor het eerst plaatsgevonden. Het persbericht van deze bijeenkomst treft u bij deze brief aan."


Kopieën van onze brief waren verstuurd aan:

- J. Frieszo, woordvoerder Ministerie van Economische Zaken
- Paul de Krom (VVD)
- Boris van der Ham (D66)
- Jan Marijnissen (SP)
- Diederik Samsom (PvdA)
- Geert Wilders (GW)
- Kees Vendrik (GroenLinks)
- LPF
- ChristenUnie
- SGP
- Secretariaat CDJA

Reactie van de LPF, dd 13 juni 2005:

"Uw bericht van 13/6/05 met als onderwerp Open brief aan minister Brinkhorst is in goede orde ontvangen door de Tweede-Kamerfractie van de Lijst Pim Fortuyn. Indien daartoe aanleiding bestaat, zult u een antwoord van ons op korte termijn tegemoet mogen zien.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn"


- Er was blijkbaar geen aanleiding tot een verdere reactie, want verder hebben we nooit meer iets gehoord.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Reactie van Jan Marijnissen, namens de SP:

"Dank voor je mail en je informatie. Ik stuur het door naar onze fractie-medewerker zodat die hierop kan reageren.

Vriendelijke groet,

Jan Marijnissen"


Van de fractiemedewerker hebben wij nooit iets vernomen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.Reactie van de Christen-Unie, dd 14 juni 2005:

"Hartelijk dank voor uw e-mail bericht van 13/6/05 aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer met een open brief aan minister Brinkhorst.
Uw mail is doorgestuurd naar de beleidsmedewerker van VROM, de heer Grinwis, die inhoudelijk het meest met het onderwerp te maken heeft. Mogelijk ontvangt u van hem nog een nadere, meer inhoudelijke reactie.

Soms wordt de inhoud van een brief of mail bij de voorbereiding van een Kamerdebat betrokken, zonder dat daar nog apart bericht over wordt gestuurd. Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat, via 070-3183057.

Met vriendelijke groet,


Fractie ChristenUnie Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
e-mail [email]christenunie@tweedekamer.nl[/email]"


- De heer Grinwis heeft geen aanleiding gevonden om een nadere, meer inhoudelijke reactie te geven.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Groen Links reageerde op 20 juli per e-mail:

"Hartelijk dank voor uw e-mail van 13 juni 2005 die wij in goede orde hebben ontvangen. U kunt er van op aan dat uw opmerkingen ter harte zijn genomen door onze fractie. Uw bericht is onder de aandacht gebracht van de beleidsmedewerker die gespecialiseerd is in dit onderwerp. Deze zal uw opmerkingen, in overleg met onze kamerleden, gebruiken in de voorbereiding van het politieke debat met de regering.

GroenLinks vindt, net als u, dat het duurzame energie beleid van de regering te mager is en fors tekort schiet. Tot slot willen wij u nog laten weten dat de GroenLinksfractie recent een gesprek heeft gehad met mensen van Peak Oil.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kirsten Fröhlich
Publieksdienst
Tweede-Kamerfractie GroenLinks"

  Comments

  • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
   edited October 2005
   Heel goed John. Hoop dat het de druk om iets te doen verhoogd.
  • BigPete PPO Newbie
   edited October 2005
   Conclusie? Van de politiek moeten we het niet hebben....
  • vanderstroomvanderstroom PPO Burner
   edited October 2005
   en van die z*k hooi van een brinkhorst al helemaal niet, nog denkend aan zijn kommentaar in "windhandel" bij zembla destijds.
  Sign In or Register to comment.