Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Aangifte van accijns op WVO. Kan dat?

NiekNiek Super Moderator
edited November 2007 in Wetgeving Nederland
Ik wilde het ook wel eens proberen: aangifte doen. Het is mij niet goed bevallen en het is nog niet gelukt. Ik heb er een briefje van gemaakt aan de douane:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Oosterend, 20 oktober 2005
Belastingdienst/Douane West
Postbus 678
2130 AR HoofddorpGeachte mevrouw, mijnheer,

Sinds kort gebruik ik VWO als brandstof voor mijn auto. Uit de landelijke dagbladen heb ik begrepen, dat ik op de gebruikte brandstof accijns moet betalen. Op 14 oktober heb ik gepoogd de accijns te betalen op uw kantoor in Alkmaar. Dat is mij niet gelukt. Uw medewerker wilde geen geld aannemen en verwees mij naar uw website. Uiteindelijk heb ik door tussenkomst van uw helpdesk een exemplaar van de dagaangifte van u ontvangen.

Uw aangifteformulier is dermate onduidelijk, dat ik niet in staat ben het formulier correct in te vullen. Het betreft de volgende zaken:
1. Er worden gegevens van een onderneming gevraagd. Ik gebruik de VWO prive. Kennelijk is dit formulier niet bedoeld voor particulieren.
2. Op pagina 5 moet ik het soort brandstof opgeven. VWO (vegetable waste oil) staat er niet bij. Op het eerste gezicht denk ik, dat het laagbelaste halfzware olie is, maar ik weet dat niet zeker.
3. Verder moet ik op dezelfde pagina het tarief invullen. Ik heb geen idee wat het tarief is, evenmin weet ik wat energiebelasting is.

Het moet mij van het hart, dat ik dit wel een heel erg bureaucratische wijze van innen van accijns is. Bij een tankstation wordt mij niet gevraagd een serie formulieren in te vullen en wordt niet gevraagd naar allerlei persoonlijke gegevens.

Verder lees ik in een memo van de BFC’s van uw dienst d.d. 27 juli 2005, dat u geen gerichte controles zult uitvoeren en dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is de hoeveelheid plantaardige olie in een mengsel met witte gasolie vast te stellen. Verder is het voor u onmogelijk om vast te stellen of er in België of Duitsland is getankt.

Tot slot wil ik nog het volgende opmerken:
1. Een aantal bedrijven in Nederland heeft vrijstelling van het betalen van accijns over PPO brandstof. Het gaat hier om tienduizenden liters. Ik vind het vreemd, zo niet onrechtvaardig, dat een kleine particuliere gebruiker wel accijns moet afdragen.
2. Het beleid van de regering ten aanzien van milieuvriendelijke brandstoffen wijkt sterk af van de intenties van de EU en de uitvoering, die onze buurlanden hier aan geven.


Mijn brandstofgebruik is niet meer dan 50 liter per maand. Uw voorschriften verplichten mij eenmaal per maand de omslachtige aangifte te doen of te gaan tanken in België of Duitsland. Hoewel ik van mening ben, dat een ieder zijn bijdrage aan de overheid moet leveren, vind ik uw werkwijze uiterst klantonvriendelijk en niet in verhouding staan tot het gewenste effect. Gezien uw memo van 27 juli 2005 is het risico, dat ik een boete krijg zeer gering. Verder vind ik, dat ik een bijdrage lever aan een schoner en veiliger milieu. Een burger zou daarvoor een pluim moeten ontvangen.

Alles overwegende wordt het betalen van accijns bepaald niet gestimuleerd.
Als u mij antwoord kunt geven op de vragen, die ik heb over het aangifteformulier, zal ik toch aangifte doen.
Het memo van 27 juli heb ik bijgevoegd.


Met vriendelijke groet
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ben benieuwd of ik nog een reactie krijg
Niek

Comments

 • v-subv-sub PPO Burner
  edited October 2005
  allereerst zou ik aanraden om NIET te spreken over wvo bij de douane maar gewoon te melden dat je op ppo rijdt,indien men het je kwalijk neemt denk ik dat je toelatingen(vergunningen) moet voorleggen om aan afvalverwerking te doen want strikt genomen als je op wvo rijdt doe je eigenlijk aan afvalverwerking.
  anderzijds moet men hier(in belgie)ook nog steeds aangifte doen bij de douane hoor,dus in belgie staan we nog niet veel verder, alleen is het wetsvoorstel er al om koolzaadolie (of beter vermenging met koolzaad) aciijnsvrij te maken maar wanneer de uitvoering van die wet er is ???????????
 • edited October 2005
  V-sub,
  dank voor je reactie. Ik hou het toch even op VWO, omdat ik helemaal niets weet van afvalverwerking. Voor mij is het geen afval, maar een hoogwaardige brandstof. Ik had begrepen, dat de Belgen al vrij konden rijden. Hopelijk voor jullie binnenkort.

  Niek
 • Bommes PPO Burner
  edited October 2005
  Niek, vraag me af of het verstandig is en terzake doet, om te refereren aan de manier van innen van de douane.
  Dit doet niet echt terzake lijkt mij.

  De nederlandse regelgeving verplicht het je accijns te betalen, en de belastingdienst maakt het haaft onmogenlijk om dit te doen.
  De douane staat hier buiten, want die controleren slechts op of de accijns afgedragen is.

  Dat hun niet kunnen controleren hoeveel liter VWO er in je tank zit, of wat voor soort doet niet terzake, en het melden hier van zou slechts kunnen resulteren in een aapasing van het controle beleid.
 • Jelle PPO Burner
  edited October 2005
  Niek,

  Ik heb een tijdje terug ook dagaangifte voor de accijns gedaan en bij mij ging het allemaal heel gladjes :shock:
  Lees het stukje dat ik er op dit forum over heb geschreven maar eens door (als je dat nog niet gedaan hebt...):
  http://www.ppo.nu/viewtopic.php?t=497&sid=e47bf6021d5d45e13aa46cea82e75928
 • vetfrituur PPO Burner
  edited October 2005
  [quote=v-sub]
  anderzijds moet men hier(in belgie)ook nog steeds aangifte doen bij de douane hoor,dus in belgie staan we nog niet veel verder, alleen is het wetsvoorstel er al om koolzaadolie (of beter vermenging met koolzaad) aciijnsvrij te maken maar wanneer de uitvoering van die wet er is ???????????


  Deze wet is in Juli goedgekeurd, dus het is geen wetsvoorstel meer. Het is ter ratificatie naar de EU en zal voor 2006 in voegen treden door middel van publicatie in het staatsblad en dit zal vanaf 2006 koolzaadolie van accijzen ontheffen. Dit is trouwens altijd het geval met elke soort beslissing van de regering. Ik vind het een heel eenduidige en klare manier om de burger te tonen welke wet in voege is en een klein bezoek aan de website van het staatsblad kan deze onduidelijkheid wegnemen.

  Verder vind ik dat hij zeker een punt heeft om te klagen bij de douane, zij moeten klachten van de burgers zeker terugkoppelen naar de belastingsdienst. 'Wir haben das nicht gewust' (mijn Duits is slecht) is echt geen correcte manier om hun gedeeltelijke verantwoordelijkheid af te werpen. Iedere overheidsdienst moet meehelpen aan de administratieve vereenvoudiging, of het nu uitvoerend of wetgevend is.
 • Bommes PPO Burner
  edited October 2005
  Hij mag gerust klagen bij de douane wat mij betreft, maar het geschreven stukje gaat over de onduidelijkheid van de formulieren tbv accijns aangifte bij de belastingdienst.
  Dus niet over het al danniet op een juiste manier controleren van de douane, of hun knullige handhavings methodes. Die staan los van dat onduidelijke formulier, en de burocratie bij de belanstingdienst.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited October 2005
  Dank voor al jullie reacties,
  Hier nog even een toelichting over mijn brief aan de douane. Wat wil ik aan de heren laten weten:
  1. Er is hier sprake van discriminatie tussen PPO rijders en dieselrijders:
  bij diesel is het zeer eenvoudig je accijns te betalen. Het hele formulierengedoe van de belastingsdienst is m.i. bijzonder omslachtig en voor de gemiddelde nederlander niet te begrijpen. Ze willen het toch makkelijker maken ?
  2. Men zegt, dat PPO onder het tarief van gewone diesel valt, maar ik heb het niet kunnen vinden. Als ik dus het antwoord van de douane krijg, zonder vermelding van het wetsartikel of besluit waar dat in staat, schrijf ik weer een briefje.
  3. Er is ook sprake van discriminatie tussen grote PPO leveranciers en de kleine rijders. Ik wil eigenlijk ook wel zo'n vrijstelling.

  Zodra het antwoord binnen is, meer info.

  Niek
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2006
  Niek said:

  Omdat het mij niet helemaal duidelijk was of VWO rijders aangesproken kunnen worden als rijdende afvalverwerker (zie het draadje over aangifteprotest) heb ik die vraag maar gesteld aan de betrokken instantie. Tevens gevraagd waarom sommige frietboeren terughoudend zijn bij het leveren van gebruikte olie aan particulieren.
  Mijn voorlopige conclusie: frietboeren moet hun olie via een gecertificeerd bedrijf afzetten en particulier VWO rijders zijn (in Nederland) geeen afvalverwerkers.

  Hieronder het volledige antwoord:


  Geachte heer ...............,

  Voor de frietboer geldt Artikel 10.37 van de Wet Milieubeheer:
  "1. Het is verboden zich door afgifte aan een ander van
  bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen.

  2. Het verbod geldt niet indien bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
  afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon: a. die krachtens artikel
  10.45 of 10.48 bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen; b. die
  bevoegd is de betrokken afvalstoffen nuttig toe te passen of te
  verwijderen: 1°. krachtens hoofdstuk 8; 2°. op grond van een krachtens
  artikel 10.2, tweede lid, verleende vrijstelling of een ontheffing
  krachtens artikel 10.63, tweede of derde lid, van het verbod, bedoeld in
  artikel 10.2, eerste lid; 3°. krachtens artikel 10.52; 4°. op grond van
  een krachtens artikel 10.54, derde lid, verleende vrijstelling of een
  ontheffing krachtens artikel 10.63, derde lid, van het verbod, bedoeld in
  artikel 10.54, eerste lid;"

  Dit komt er vrij vertaald inderdaad op neer dat hij zijn bedrijfsafval
  niet aan een "niet gecertificeerde afvalverwerker" mag afgeven. Het
  bevoegd gezag (de gemeente) kan hem hierop aanspreken.
  Voor u als particulier is er(m.b.t. afvalbeleid) geen specifieke wetgeving
  behalve de algemene bepaling 10.1.1 uit de Wet Milieubeheer: "Artikel 10.1
  1. Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen verricht of
  nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor
  nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, is
  verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van
  hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te
  voorkomen of te beperken.

  2. Het is een ieder bij wie afvalstoffen ontstaan, verboden handelingen
  met betrekking tot die afvalstoffen te verrichten of na te laten, waarvan
  hij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen
  voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan.

  3. Het is een ieder verboden bedrijfsmatig of in een omvang of op een
  wijze alsof deze bedrijfsmatig was, handelingen met betrekking tot
  afvalstoffen te verrichten, indien daardoor, naar hij weet of
  redelijkerwijs had kunnen weten, nadelige gevolgen voor het milieu
  ontstaan of kunnen ontstaan.

  4. Onder handelingen als bedoeld in het derde lid wordt in ieder geval
  verstaan: inzamelen of anderszins in ontvangst nemen, bewaren, nuttig
  toepassen, verwijderen, vervoeren of verhandelen van afvalstoffen of
  bemiddelen bij het beheer van afvalstoffen.

  5. De verboden, bedoeld in het tweede en derde lid, gelden niet voor zover
  deze handelingen betreffen, die degene die deze verricht, uitdrukkelijk
  zijn toegestaan bij of krachtens deze wet of een in artikel 13.1, tweede
  lid, genoemde wet of de EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen."

  Als particulier bent u niet bedrijfsmatig bezig en wordt u niet als
  afvalverwerker gezien.


  Met vriendelijke groet,

  T. Houtman (mevr.)

  SenterNovem
  Uitvoering Afvalbeheer
  Helpdesk Afvalbeer
  Tel: 030-2147979
  Fax: 030-2316491
  [email]afvalbeheer@senternovem.nl[/email]
  www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer.nl

 • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2006

  Voor de frietboer geldt Artikel 10.37 van de Wet Milieubeheer:
  "1. Het is verboden zich door afgifte aan een ander van
  bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen.

  2. Het verbod geldt niet indien bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
  afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon: a. die krachtens artikel
  10.45 of 10.48 bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen; b. die
  bevoegd is de betrokken afvalstoffen nuttig toe te passen of te
  verwijderen: 1°. krachtens hoofdstuk 8; 2°. op grond van een krachtens

  In bovenstaand stukje maak ik wat woorden blauw:


  Voor de frietboer geldt Artikel 10.37 van de Wet Milieubeheer:
  "1. Het is verboden zich door afgifte aan een ander van
  bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen.

  2. Het verbod geldt niet indien bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
  afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon: a. die krachtens artikel
  10.45 of 10.48 bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen; b. die
  bevoegd is de betrokken afvalstoffen nuttig toe te passen
  of te
  verwijderen: 1°. krachtens hoofdstuk 8; 2°. op grond van een krachtens

  Oftewel:
  Het verbod geldt niet indien bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die bevoegd is de betrokken afvalstoffen nuttig toe te passen.
  Aangezien wij allemaal bevoegd zijn deze afvalstoffen nuttig toe te passen (mits we accijnzen afdragen) is het dus legaal als de frietboer ons de oude olie geeft.
  Of zie ik iets over het hoofd?
 • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2006

  Dit komt er vrij vertaald inderdaad op neer dat hij zijn bedrijfsafval
  niet aan een "niet gecertificeerde afvalverwerker" mag afgeven. Het
  bevoegd gezag (de gemeente) kan hem hierop aanspreken.

  Sorry Brownie, maar daar ben ik het dus niet mee eens.
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2006
  Het is verboden afval af te geven aan personen die niet bevoegd zijn tot verwerking. Daar zit hem de kneep. Wij kunnen deze afval wel nuttig toepassen, maar ik kan niet bewijzen dat ik bevoegd ben om dat te doen. Je moet in dit bureaucratische landje vast een een of andere vergunning kunnen overleggen.

  Voor de duidelijkheid, die quotes zijn het antwoord op bovenstaande brief van Niek als ik het goed begrepen heb. Misschien staat deze discussie bij hem nog vers in het geheugen? Het is al even geleden natuurlijk.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited October 2006
  Carlo ea
  Ik heb met de mevrouw van senternovem uitgebreid aan de telefoon gesproken. Dat om de situatie uit te leggen. Daarna heeft ze haar antwoord geschreven. Ik heb nog een keer teruggebeld om duidelijkheid te krijgen. Eigenlijk is het verhaal heel simpel:
  De patatboer moet zijn olie meegeven aan een gecertificeerd bedrijf. Als je zelf zo'n bedrijf wil worden moet je eerst bossen examens doen, want het gaat dan niet alleen over APO.
  De gemeente controleert (moet controleren) of de patatboer zijn afval aan een gecertificeerd bedrijf meegeeeft.
  Een particulier mag de olie filteren. Er is geen milieuwetgeving om dat te verbieden.

  Niek
 • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2006
  OK OK OK, ik neem bovenstaand terug. Ik had niet goed gelezen.

  @ Niek: Je bedoelt je mag wel filteren maar je mag hem niet verkrijgen?
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2006
  Carlo said:

  OK OK OK, ik neem bovenstaand terug. Ik had niet goed gelezen.

  @ Niek: Je bedoelt je mag wel filteren maar je mag hem niet verkrijgen?

  Ik denk dat het "niet krijgen van professionele gebruikers" is, een particulier is niet verplicht z'n spul aan gespecialiseerde firma's af te leveren... :)

  (in belgie ga je naar het recyclage centrum van je gemeente met dat spul, maar de gemeente controleert zeker niet of je dat wel doet)
 • NiekNiek Super Moderator
  edited October 2006
  OK,
  nog een kleine toevoeging: Als particulier mag ik het dus wel ontvangen van de frietboer. ik ben dus niet in overtreding. Een particulier mag het ook aan mij geven en ik mag het ontvangen. Tenminste in NL. Situatie in BE ken ik niet, maar zal weinig verschillen.
  Niek
 • udoudo Super Moderator
  edited October 2006
  Niek said:

  OK,
  nog een kleine toevoeging: Als particulier mag ik het dus wel ontvangen van de frietboer. ik ben dus niet in overtreding. Een particulier mag het ook aan mij geven en ik mag het ontvangen. Tenminste in NL. Situatie in BE ken ik niet, maar zal weinig verschillen.

  Maar die patatboer waar van jij de olie krijgt is wel in overtreding, schreef je.
  Die mag een dubbele boekhouding bijhouden en jou een deel geven zodat 'ie de officiele afvalverwerker minder hoeft te betalen?
 • pieter PPO Master
  edited October 2006
  Niek doe net als Smul met de flesjes heeft gedaan en start hier een inzamelingsactie zodat iedereen op het forum zijn of haar friteuse-inhoud voor je meeneemt naar de volgende meeting.
  Even logisch en economisch denken Niek 8)
 • NiekNiek Super Moderator
  edited October 2006
  Goed idee Pieter !!!!
  Kom maar op met dat spul. 1 liter vuiil geeft 1/3 liter gefilterd terug !! Kun je daarmee gratis reizen.
  Niek :D
 • BrajoBrajo PPO Burner
  edited November 2006
  Vorige week voor de tweede maal dagaangifte gedaan bij de douane.
  De eerste keer was het geen probleem
  Nu stond er uitdrukkelijk bij dat het NIET mag.

  Nu is het vreemde dat ik wel moet betalen voor iets wat niet mag.

  Hoe krom is het beleid hier in Nederland!

  Zie brief van de douane

  image
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2006
  Belachelijk inderdaad.

  Wat ik begrijp is dat je de boete of gevangenisstraf kunt krijgen als je een accijnsgoed buiten de accijnsgoederenplaats vervaardigt. Dus het mag wel als je en aanhanger vol PPO meeneemt naar zo'n accijnsgoederenplaats en daar direct aangifte doet. Dan is er dus geen probleem meer? Misschien willen ze een stickertje plakken op elke fles die je meeneemt? :lol:
 • NiekNiek Super Moderator
  edited November 2006
  Brajo,
  Ik heb een jaar geleden ook zo'n briefje gekregen van de douane (hoofddorp). Daarin werd echter heel duidelijk gesteld, dat het mengen van PPO met diesel gezien wordt als een vervaardigingshandeling. Als je puur rijdt is het (volgens die brief dan) geen vervaardiging die in een accijnsgoederenplaats verricht moet worden.

  Snappen wij het nog ?? Wij niet

  Niek
 • PPO PPO Wannabe
  edited November 2007
  Brajo said:

  Vorige week voor de tweede maal dagaangifte gedaan bij de douane.
  De eerste keer was het geen probleem
  Nu stond er uitdrukkelijk bij dat het NIET mag.
  Nu is het vreemde dat ik wel moet betalen voor iets wat niet mag.
  Hoe krom is het beleid hier in Nederland!
  Zie brief van de douane
  image

  Beste Brajo,
  Blijf betalen en wacht af. Waarschijnlijk komt de douane na verloop van tijd een monster uit je tank nemen en zal daarna vragen om een verhoor bij je af te nemen. In het Procesverbaal van Vehoor komt te staan dat je vermoedelijk in overtreding bent. Tot zover is het met mij gebeurd. Ik wacht af wat de volgende stap is.
  Met vriendelijke groet,
  PPO.
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2007
  In Engeland mag je sinds kort op PPO accijnsvrij rijden als je niet meer dan 2500 liter per jaar gebruikt. Dus nu hebben alle omliggende landen wel een soort regeling. En wij hobbelen er weer achter aan.
 • Tim Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2007
  Wij erachteraan hobbelen??

  Vooruitstrevend en innovatief Nederland??

  Neuaaa.....

  Tim :twisted:
Sign In or Register to comment.